• استخدام
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
NC Drill
دستگاه سوراخ کاری با کنترل عددی برای ايجاد سوراخ هايی با مکان دقيق که در فايل NC Drill تصريح شده است .
Net list
فهرستی از قطعات و نقاط اتصال آن ها که به هر خوشه از يک مدار وصل هستند .
Node
پين يا پايه ای که از طريق هادی ها حداقل دو قطعه به آن وصل می شوند .
NPTH
سوراخ غير متاليزه