• استخدام
  • استعلام قیمت

خط مشی کیفیت

کارا الکترونيک توليد و عرضه کننده انواع مدارچاپي همراه با ارائه خدمات مونتاژ مطابق با نيازمندي هاي مشتريان مي باشد و در اين راستا سيستم مديريت کيفيت مستندي مبتني بر استاندارد بين المللي مديريت کيفيت ISO 9001:2008 را براي دستيابي به سياست هاي افزايش کيفيت محصولات، يکنواختي توليد، کسب سهم بيشتري در بازار، افزايش بهره وري از کليه منابع سازمان ،ايجاد فرهنگ پيشگيري از عيوب، تحويل به موقع، کاهش هزينه هاو بهبود مستمر با هدف رسيدن به جايگاه بهترين و بزرگترين توليد کننده مدارچاپي در ايران، در سازمان ايجاد و مستقر نموده است. اهداف ذيل براي دستيابي به سياست هاي مذکور در نظر گرفته شده است:

  • تعيين منابع خريد مناسب جهت تامين مواد اوليه مرغوب و کاهش قيمت تمام شده
  • افزايش ميزان کيفيت و توليد محصولات
  • ارائه آ موزشهاي تخصصي مورد نياز و انگيزش کارکنان و ارتقاء سطح علمي آنان بعنوان اصلي ترين سرمايه هاي شرکت که ضامن تداوم و ارتقاء و بهبود کيفيت توليدات مي باشند.
  • توسعه دامنه خدمات و توليد به منظور افزايش ميزان رضايت مندي مشتريان و دستيابي به بازارهاي جديد
  • ايجاد روابط فني و بازرگاني با گروه هاي معظم داخلي و خارجي توليد کننده مدارچاپي جهت ارائه محصول با بالاترين کيفيت مطابق با استانداردهاي جهاني

هر يک از مسئولين کارا که داراي سمت سازماني مرتبط با سيستم مديريت کيفيت مي باشند، جهت انجام وظايف محوله داراي اختيارات بوده و اطمينان حاصل مي نمايد که کليه فعاليت ها، منطبق با سيستم مديريت کيفيت اين سازمان انجام مي پذيرد. همچنين به منظور حصول اطمينان از همراستائي خط مشي کيفيت و عملکرد سازمان در فواصل زماني معين سياست ها و اهداف مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد.مدير کارخانه حسن اجراي سيستم کيفيت را از طريق نماينده مديريت و نيز باز نگري هاي دوره اي ، کنترل و پيگيري مي نمايد.