• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
Jump Score
مشابه با برش Vشکل ؛ فرآيندی است که وقتی برد مدارچاپی در پانل چيده می شود , مورد استفاده قرار می گيرد . اين روش اجازه می دهد خط برش در بخش اعظم حاشيه پانل ؛ بصورت جهشی يک مرز دست نخورده برجاگذاشته و در نتيجه حاشيه ای دست نخورده و در نتيجه محکم تر و سخت تر باقی می ماند که سبب می شود پانلی قوی تر ، محکم تر و سخت تر به دست آيد .