• استخدام
  • استعلام قیمت

Analog Circuit

واژه تعریف
Analog Circuit
مدار آنالوگ
يک مدار الکتريکی که در پاسخ به ورودی اش ، خروجی کمی پيوسته ای را فراهم می کند .