• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Etching

واژه تعریف
Etching
فلز بری
برداشتن بخش های اضافی از ماده رسانا به روش شيميايی يا شيميايی و الکتروليتی .