• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Wicking

واژه تعریف
Wicking
جذب فتيله ای
مهاجرت نمک های مس به درون الياف شيشه ماده پايه