• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Wave Soldering

واژه تعریف
Wave Soldering
لحيم کاری موجی
فرآيندی که طي آن بردهای مونتاژ شده به تماس با يک جريان ثابت وتوده گردش کننده لحيم آورده می شوند.