• استخدام
  • استعلام قیمت

Testing

واژه تعریف
Testing
آزمايش
روشی برای تعيين اينکه آيا زير مجموعه ها ؛ مجموعه ها و يا محصول نهايي با يک سری پارامتر و مشخصه های کاربردی مطابقت دارد . انواع آزمون شامل : تحت مدار , کارکردی ؛ سطح سيستم ؛ قابليت اطمينان و محيطی است .