• استخدام
  • استعلام قیمت

SMT

واژه تعریف
SMT
Surface Mount Technology
فن آوري نصب سطحي . تعريف جامعي از فرآيندها و قطعات كه مونتا‍‍ژ برد مدارچاپي با قطعات بدون پايه را مي سازد .