• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Plating Resist

واژه تعریف
Plating Resist
پوشش محافظ در برابر آبکاری
ماده ای که به صورت لايه نازک ِ پوشاننده ای بر روی يک ناحيه به منظور جلوگيری از آبکاری در آن ناحيه نشانده شده است .