• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

DIP

واژه تعریف
DIP
بسته ای با دو رديف از پايه ها در قاعده آن با فاصله استاندارد ميان پايه ها و رديف ها . DIP يک قطعه نصب در سوراخ است .