• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Resist

واژه تعریف
Resist
ماده مقاوم (رزيست )
ماده پوششی برای پوشاندن يا حفاظت کردن ناحيه ای از طرح در برابر عمل فلز بری ( اچينگ ) ؛ لحيم کاری يا آبکاری .