• استخدام
  • استعلام قیمت
  • استعلام قیمت

Pad

واژه تعریف
Pad
قسمتی از طرح هادی بر روی مدارچاپی که برای جاگذاری و نصب قطعات بکار گرفته می شود . زمين نيزگفته می شود .